Stadiul alocări la nivelul Programului operaţional URBACT III


Pagină PO


Programul Operaţional URBACT III

 

RBACT III se află în poziția de a utiliza resurse și cunoștințe pentru a consolida capacitatea orașelor de a formula strategii și acțiuni integrate pentru dezvoltare urbană pe obiectivele tematice ce corespund provocărilor lor.
URBACT nu investește direct în dezvoltarea urbană (construcția de drumuri sau parcuri tehnologice). În schimb programul facilitează schimbul și învățarea între reprezentanții aleși, ofițeri și alți actori cheie, contribuind la îmbunătățirea calității procesului de planificare și implementare a planurilor urbane integrate și a programelor naționale prin învățarea privind politicile de dezvoltare urbană durabilă, prin înființarea Grupurilor Locale de Sprijin și formularea de către acestea a Planurilor Locale de Acțiune. URBACT are ca țintă un impact indirect asupra implementării programelor operaționale naționale.

Aria de cooperare

 • cele 28 de State Membre din Uniunea Europeană, Norvegia și Elveția, precum și alte state prin finanțare proprie

Buget total: 96.324.550

 

Axe prioritare

Axa Prioritară 1 - Sprijinirea Dezvoltării Urbane Durabile

 • Obiectivul specific 1: Îmbunătățirea capacității orașelor de a gestiona politicile și practicile pentru dezvoltarea urbană durabilă într-o manieră integrată și participativă.
 • Obiectivul specific 2: Îmbunătățirea modului în care sunt elaborate strategiile de dezvoltare urbană și planurile de acțiune în orașe.
 • Obiectivul specific 3: Îmbunătățirea implementării planurilor integrate pentru dezvoltarea urbană durabilă
 • Obiectivul specific 4: Creșterea accesului profesioniștilor în domeniu și al actorilor implicați în luarea deciziilor la toate nivelurile (UE, național, regional și local) la cunoștințe și know-how din cadrul URBACT privind toate aspectele legate dezvoltarea urbană în scopul îmbunătățirii politicilor de dezvoltare urbană

Axa prioritară 2 - Asistență tehnică

Implementare URBACT III

Apeluri deschise


Implementare Programul Operaţional URBACT III

Modul de implementare a programului
Acordare de finanțare nerambursabilă, în mod competitiv, în cadrul unor Apeluri publice de propuneri de proiecte, în perioada 2015-2018.

Tipuri de proiecte

Principalele acțiuni dezvoltate în cadrul programului contribuie la cele 4 obiective specifice, după cum urmează:

 • Schimb de experiență și bune practici la nivel transnațional (obiectivul 2 și 3) pentru a susține orașele în formularea și implementarea strategiilor de dezvoltare urbană integrată prin învățare și transfer de bune practici. Acest schimb de experiență la nivel transnațional va avea loc prin intermediul a 3 tipuri de Rețele:
  • Rețele de Planificare a Acțiunilor (Action Planning Networks) - Acest tip de proiecte este asemănător proiectelor desfășurate până acum pe URBACT II, ce au ca rezultate Planuri de Acțiune Locală la nivelul fiecărui oraș participant.
  • Rețele de Implementare (Implementation Networks) - Aceste proiecte sunt gândite pentru orașele care au deja planuri sau strategii locale elaborate și au nevoie de sprijin în implementarea lor.
  • Rețele de Transfer (Transfer Networks) - Acest tip de proiecte continuă inițiativa proiectelor pentru transferul de bune practici în cadrul URBACT II și implică participarea unor orașe ce vor să „predea” despre cum au reușit să obțină rezultate foarte bune prin URBACT și orașe care vor să ”învețe” de la cei mai buni implementatori.
 • Activități pentru creșterea capacității (obiectivul 1) pentru sprijinirea actorilor implicați în dezvoltarea urbană de a dezvolta abordări integrate și participative în formularea politicilor publice (prin seminarii la nivel național, Universități de Vară etc.);
 • Capitalizare și diseminare (obiectivul 4) privind cunoștințe, practici și recomandări privind politicile de dezvoltare urbană.

Pentru a îmbunătăți calitatea Rețelelor aprobate spre finanțare, programul URBACT III menține organizarea pe două faze a Rețelelor, după cum urmează:

 • Prima fază, cu o durată de 6 luni, are ca scop definirea parteneriatului final și dezvoltarea propunerii complete de proiect sub forma unei Aplicații Finale;
 • A doua fază, cu o durată de 24 de luni, are ca scop implementarea activităților planificate de către Rețea.

URBACT va lucra cu toate tipurile de orașe din Europa; orașele vor avea oportunitatea de a utiliza noile instrumente propuse în cadrul Politicii de Coeziune.

În perioada de programare 2014-2020 URBACT III va susține orașele europene în schimbul și împărtășirea experiențelor legate de dezvoltarea urbană durabilă. URBACT III va completa activitatea Rețelei de Dezvoltare Urbană și va susține orașele în implementarea Articolului 7 al Regulamentului (UE) nr. 1299/2013 al Parlamentului European și al Consiliului pentru o abordare integrată a dezvoltării urbane durabile.

Beneficiari eligibili
În cadrul URBACT III există următoarele două categorii de beneficiari:
I. Parteneri eligibili (city partners) pentru toate activitățile:

 • Orașe, municipalități;
 • Niveluri infra-municipale de guvernanță, cum ar fi cartiere, în cazul în care acestea sunt reprezentate de instituții politico-administrative cu atribuții în formularea de politici de dezvoltare și implementarea de politici din aria tematică acoperită de URBACT;
 • Autorități metropolitane și aglomerări urbane, în cazul în care acestea sunt reprezentate de către instituții politico-administrative cu atribuții delegate în formularea de politici de dezvoltare și implementarea de politici din aria tematică acoperită de URBACT;

II. Parteneri eligibili parțial (non-city partners) pentru anumite activități:

 • Agenții locale definite ca organizații publice sau semi-publice înființate de către orașe, ce se află sub autoritatea orașelor parțial sau total, și ce implementează politici specifice (vizând dezvoltare economică, eficiență energetică, sănătate, infrastructură etc);
 • Autorități provinciale, regionale și naționale, ce au legătură cu problematici urbane;
 • Universități și centre de cercetare, ce au legătură cu problematici urbane.

Parteneriat
Parteneriatul pentru faza 1
Parteneriatele transnaționale pentru Rețelele de Planificare a Acțiunilor vor fi constituite în 2 etape. Inițial se va stabili parteneriatul pentru depunerea aplicației din faza 1.
Parteneriatul propus pentru faza 1 pentru Rețelele de Planificare a Acțiunilor va respecta următoarele reguli:

 • Parteneriatul va include minimum 4 și maximum 6 orașe din cel puțin 3 State Membre și Partenere, dintre care unul va fi Partener Lider;
 • Parteneriatul va include minimum 2 orașe din regiuni mai puțin dezvoltate.
 • Un oraș nu poate fi partener în mai mult de 2 Rețele de Planificare a Acțiunilor în cadrul aceluiași apel.

Parteneriatul pentru faza 2
Parteneriatul propus pentru faza 2 pentru Rețelele de Planificare a Acțiunilor va respecta următoarele reguli:

 • Parteneriatul va include minimum 8 și maximum 12 parteneri, din cel puțin 3 State Membre și Partenere diferite, dintre care unul va fi Partener Lider;
 • Parteneriatul va include minim 4 parteneri din regiunile mai puțin dezvoltate;
 • Parteneriatul poate include până la maximum 3 alți beneficiari/parteneri eligibili parțial (non-city partners). Partenerii eligibili parțial (non-city partners), ce pot fi incluși în parteneriatul final, trebuie să fie autorități publice sau organisme de drept public.
 • Un beneficiar (parteneri eligibili complet sau parțial) nu pot fi parteneri în mai mult de 2 Rețele de Planificare a Acțiunilor în cadrul aceluiași apel. Acest aspect trebuie luat în considerare în completarea parteneriatului din faza 2.

Contact URBACT III

Sesizare nereguli Solicitare helpdesk


Secretariatul Tehnic Comun
URBACT Secretariat
5 rue Pleyel
93283 Saint Denis CEDEX
Tel: 01.85.58.61.93
Contact: http://urbact.eu/contact
http://urbact.eu/
www.facebook.com/URBACT
www.linkedin.com/company/urbact

CONTACT
Autoritatea Națională URBACT
Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice
Unitatea Autoritati Nationale pentru Programe Europene
Persoană de contact: Irina Chicoș
e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
Bvd. Libertatii, nr. 12, sector 5, Bucuresti
tel: +40372 111 369
fax: +40372 111 456


Punctul Național de Diseminare
Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Construcții, Urbanism și Dezvoltare Teritorială Durabilă “URBAN-INCERC”
Persoană de contact: Jianca ȘTEFAN
e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
http://www.incd.ro/urbact/