Stadiul alocări la nivelul Programului operaţional comun "Bazinul Mării Negre" 2014 - 2020


Pagină PO


Programul Operaţional comun "Bazinul Mării Negre" 2014 - 2020

Obiectivul general: 

Ȋmbunătăţirea nivelului de trai al oamenilor din regiunile din Bazinul Mării Negre prin creştere sustenabilă şi protecţia în comun a mediului

Obiective tematice
1. Promovarea afacerilor şi a antreprenoriatului în Bazinul Mării Negre
2. Promovarea unei politici de mediu coordonate şi reducerea prin acţiuni comune a deşeurilor maritime în Bazinul Mării Negre

Aria eligibilă a programului:

 •  România: Sud-Est
 •  Bulgaria: Severoiztochen, Yugoiztochen
 •  Grecia: Kentriki Makedonia, Anatoliki Makedonia Thraki
 •  Turcia: TR10 (İstanbul), TR21 (Tekirdağ, Edirne, Kırklareli), TR42 (Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova), TR81 (Zonguldak, Karabük, Bartın), TR82 (Kastamonu, Çankırı, Sinop), TR83 (Samsun, Tokat, Çorum, Amasya) şi TR90 (Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin, Gümüşhane)
 •  Rusia: Rostov Oblast, Krasnodar Krai, Republica Adygea
 •  Ucraina: Odessa, Mykolaiv, Kherson, Zaporosh’ye şi Donetsk Oblasts, Republica Crimeea, Sevastopol
 •  Moldova, Georgia, Armenia, Azerbaijan : întreg teritoriul

Bugetul total: 49 milioane Euro, din care 39 milioane Euro provin din Instrumentul European de Vecinătate (ENI) şi 10 milioane Euro din Instrumentul de Asistență pentru Preaderare (IPA II) pentru participarea Turciei.

 

Priorităţi

1.1 Promovarea în comun a afacerilor şi antreprenoriatului în sectoarele turism şi cultură

Activităţi orientative :

 • Promovarea dezvoltării şi comercializării comune a produselor de turism transfrontalier şi a itinerariilor tematice (ex. culturale, religioase, rutele comerciale antice, agricole); promovarea diversificării şi a integrării turismului de coastă şi intern.
 • Promovarea patrimoniului istoric şi sprijinirea conservării acestuia prin dezvoltarea turistică sustenabilă (ex. Investiţii la scară mică, marketing).
 • Ȋncurajarea sinergiilor, reţelelor şi conectivităţii între părţile interesate din turism şi cultură şi operatorii de turism din cadrul Bazinului Mării Negre (ex. reţea specifică pentru turismul maritim, etc.); promovarea instrumentelor electronice de marketing şi a informaţiilor logistice transfrontaliere în evenimentele culturale, de exemplu.
 • Schimbul de experienţă şi/sau dezvoltarea în comun a unor pachete de turism destinate anumitor pieţe (ex. Persoanele în vârstă); schimb de experienţă pentru a promova produsele turistice de o mai bună calitate şi mai inovatoare (ex. Parcuri arheologice submarine, eco-tourism, turism cultural, turism medical ).
 • Promovarea în comun a produselor culturale (artizanat, opere de artă, etc) şi evenimente (festivaluri, târguri).
 • Consolidarea în comun a deschiderii Regiunii Mării Negre către turismul international şi non-european (ex. Marketingul comun, campanii de comunicare şi promovare, dezvoltarea brandurilor Bazinului Mării Negre).
 • Încurajarea networking-ului, a schimbului de bună experienţă în consolidarea industriilor culturale şi creative (muzică, multimedia, etc.).
 • Schimbul de bune practici în dezvoltarea strategiilor de turism ecologice (ex. Îmbunătăţirea eficienţei resurselor, prevenirea/gestionarea deşeurilor şi a poluării în zonele turistice, orientări privind diminuarea efectelor asupra biodiversităţii şi amplificarea beneficiilor turismului în zonele protejate).
 • Ȋmbunătăţirea serviciilor turistice şi promovarea perfecţionării competenţelor ex. Prin programele de schimb între instituţiile de învăţământ (ex. Pentru tineri profesionişti), sau prin crearea în comun a unor cursuri deschise online bazate pe cele mai bune experienţe din domeniu.


1.2 Creşterea oportunităţilor comerciale transfrontaliere şi modernizarea sectorului agricol şi a celor conexe

Activităţi orientative :

 • Promovarea relaţiilor comerciale internaţionale, a reţelelor sectoriale şi transsectoriale şi a parteneriatelor (ex. Forumuri de afaceri) în cadrul Bazinului Mării Negre şi sprijinirea internaţionalizării schimburilor (ex. Dezvoltarea capacităţii).
 • Consolidarea conexiunii la internet, a sistemelor de afaceri transfrontaliere de schimb de informaţii, a informaţiilor de piaţă şi de logistică, cu o mai mare utilizare a tehnologiilor de informaţii şi comunicaţii (TIC).
 • Schimbul de bune practici în marketing modern şi inovator şi de strategii comerciale, instrumente de marketing electronice şi elaborarea strategiilor comune de marketing (ex. Branding regional).
 • Sprijinirea inovaţiei, cercetării şi cooperării, inclusiv pentru dezvoltarea logisticii, în industria agricolă, dezvoltarea în comun şi punerea în aplicare a bunelor practici în producerea de produse agricole de calitate.
 • Introducerea de tehnologii inovatoare pentru dezvoltarea sectorială (produse organice/bio, acvacultură sustenabilă), incluzând schimbul de experienţă şi investiţiile la scară mică în proiecte-pilot.
 • Sprijinirea culturii antreprenoriale prin învăţarea şi pregătirea tinerilor ce lucrează în sectorul agricol şi în sectoarele conexe; schimbul de bune practici în acest domeniu.
 • Schimbul experienţei de bune practici în introducerea în practică a standardelor (ex. Siguranţa alimentară).
 • Acţiuni în comun pentru sprijinirea folosirii productive a transferurilor băneşti în modernizarea agriculturii/acvaculturii/industriei alimentare.

 

2.1 Îmbunatățirea sistemului de monitorizare în comun a mediului

Activităţi orientative:

 • Consolidarea monitorizării comune şi compatibile la nivel transfrontalier, a sistemelor de evaluare şi informare, a instrumentelor şi capacităţii de prevenire şi control a poluării transfrontaliere (inclusiv prin investiţiile la scară mică).
 • Îmbunătăţirea colaborării transfrontaliere pe termen lung, a capacităţii de informare şi cercetare (inclusive tehnologii inovatoare) pentru abordarea transformării ecosistemului, monitorizării biodiversităţii şi migraţiei speciilor.
 • Consolidarea în comun a colaborării între ştiinţă, industrie, părţile interesate relevante şi factorii de decizie pentru a aborda problemele de management integrat al litoralului şi pentru a armoniza monitorizarea, evaluarea mediului marin şi furnizarea de date.
 • Ȋmbunătăţirea disponibilităţii şi a interoperabilităţii transfrontaliere a datelor de acces public online actualizate şi a produselor de date (ex. hărţi) pentru Marea Neagră, astfel încât industria, autorităţile publice, ONG-urile şi cercetătorii să le utilizeze în mod eficient.
 • Promovarea cooperării transfrontaliere între autorităţile maritime responsabile pentru activităţi precum navigarea sigură sau controlul pescuitul, pentru a putea face schimb de informaţii asupra riscurilor şi ameninţărilor (supraveghere maritimă integrată).
 • Îmbunătăţirea cooperării la nivelul monitorizării mediului între părţile interesate implicate în prevenirea si gestionarea dezastrelor.
 • Consolidarea contactului între ţări şi schimbul de bune practici privind sistemele de prevenire timpurie care permit populaţiei expuse la pericole să ia măsurile corespunzătoare pentru a evita/reduce riscurile şi pentru a pregăti răspunsuri eficiente; îmbunătăţirea disponibilităţii informaţiilor legate de mediu pentru populaţie, în special privind riscul de producere a cutremurelor, inundaţiilor şi incendiilor de pădure.

2.2 Promovarea în comun a unor acţiuni având ca scop conştientizarea privind deşeurile maritime şi riverane

Activităţi orientative:

 • Sensibilizarea şi educarea în comun a publicului în ceea ce priveşte problemele constituite de deşeurile din râuri şi din mare, valoarea biodiversităţii şi protecţia mediului (campanii mass-media, producţia de instrumente educaţionale şi orientări pentru o ‘cetăţenie responsabilă’ pentru diferite sectoare, pentru publicuri-ţintă, cum ar fi copiii şi studenţii, turiştii, autorităţile municipale, companiile de transport naval şi echipajele navelor).
 • Schimbul şi promovarea bunelor practici şi a tehnologiilor de gestionare a mediului (inclusiv prin investiţiile la scară mică) referitoare la tratarea şi eliminarea deşeurilor, reducerea depozitării ilegale a acestora şi a gropilor de gunoi de pe ţămurile râurilor şi de pe ţărmurile mării şi prevenirea efectelor adverse ale acestora.
 • Promovarea în comun a practicii celor ‘3 R’ (redu, refoloseşte, reciclează) pentru deşeuri, precum şi folosirea deşeurilor pentru producerea de energie.
 • Consolidarea acţiunii comunităţii, promovarea şi organizarea campaniilor transfrontaliere de curăţare a zonelor de coastă ale Bazinului Mării Negre şi a râurilor (implicând şcoli, studenţi şi voluntari) şi schimbul de bune experienţe în acest domeniu.
 • Ȋncurajarea implicării şi a parteriatelor între ONG-uri şi societatea civilă, sectorul privat (ex. În sectoarele de turism, transport naval şi pescuit) şi autorităţile locale/regionale şi serviciile de colectare a gunoiului pentru a combate deşeurile din râuri şi deşeurile marine.
 • Schimbul de experienţă pentru a îmbunătăţi infrastructura porturilor şi serviciile de colectare a gunoiului de pe nave (ex. Pregătirea de orientări/manuale pentru dezvoltarea unui plan de gestionare a deşeurilor portuare în concordanţă cu cerinţele Organizaţiei Maritime Internaţionale/UE şi promovarea implementării acestui plan în porturile de la Marea Neagră).

Implementare Ro-BMN 2014-2020

Apeluri deschise


Implementare Programul Operaţional Comun "Bazinul Mării Negre" 2014-2020

Eligibilitate (orientativ)

Eligibilitatea proiectelor

In conformitate cu art. 39 din Regulamentul nr. 897/2014, proiectele pot primi contribuţii financiare din fondurile alocate programului dacă îndeplinesc condiţiile următoare:

 • Să aibă un impact evident și să aducă beneficii pentru cooperarea transfrontalieră, să demonstreze valoarea adăugată pentru strategiile şi programele Uniunii
 • Să fie implementate în zona vizată de program
 • Să se încadreze în una din următoarele categorii:
  • Proiecte integrate, în cadrul cărora fiecare beneficiar implementează o parte din activităţile proiectului pe teritoriul ţării sale
  • Proiecte simetrice, în cadrul cărora activităţi similare sunt implementate în paralel pe teritoriul ţărilor participante
  • Proiecte care se desfăşoară într-o singură ţară: acestea sunt proiecte implementate, parţial sau integral, în una din ţările participante, care aduc, însă, beneficii tuturor sau anumitor ţări participante, având un impact şi beneficii transfrontaliere


Eligibilitatea aplicanților
În conformitate cu documentul de programare ENI CBC, partenerii care implementează proiecte vor reprezenta în primul rând nivelurile administrative regionale şi sub-naţionale, precum şi organizaţiile societăţii civile aflate în zona geografică eligibilă a programului.
Se va acorda prioritate autorităţilor locale şi regionale, societăţii civile, camerelor de comerţ şi comunității academice şi educaţionale. precum şi alor actori eligibili aflaţi în zona geografică eligibilă a programului şi care sunt importanţi pentru realizarea obiectivelor programului.
Partenerii de proiect trebuie să fie efectiv stabiliţi în zona geografică a programului sau, în cazul organizaţiilor internaţionale, să aibă o bază de operaţiuni în zona geografică a programului. O grupare europeană de cooperare teritorială poate constitui un partener de proiect, indiferent de locaţia sau sediul acesteia, cu condiţia ca acoperirea sa geografică să fie în cadrul zonei programului.
Condiţiile pentru implicarea altor organizaţii vor fi definite în Ghidul Solicitantului elaborate pentru fiecare apel pentru propuneri de proiecte.


În mod orientativ, pot fi eligibili:

în cadrul obiectivului Promovarea afacerilor şi a antreprenoriatului în cadrul Bazinului Mării Negre:

 • Agenţiile de dezvoltare regională şi a turismului, asociaţiile industriei turismului, asociaţii/instituţii culturale şi arheologice, autorităţi locale/regionale, universităţi şi instituţii de învăţământ, parcuri naturale şi organisme de gestionare a zonelor protejate, asociaţii de afaceri locale, asociaţii de fermieri şi ONG-uri.
 • Camere de comerţ, agenţii de sprijin al afacerilor şi agenţii de dezvoltare regională, asociaţii de fermieri şi asociaţii agro-industriale, asociaţii de IMM-uri, asociaţii de afaceri, asociaţii de acvacultură şi pescuit, asociaţii de emigranţi, autorităţi regionale/locale şi agenţii şi institute de cercetare


în cadrul obiectivului Promovarea unei politici de mediu coordonate şi reducerea prin acţiuni comune a deşeurilor maritime în Bazinul Mării Negre:

 • Agenţii ştiinţifice (oceanografice, hidrografice, meteorologice, seismice) şi instituţii/centre de cercetare/universităţi, autorităţi de coastă/maritime şi portuare, autorităţi şi agenţii locale/regionale, asociaţii de pescuit, ONG-uri din domeniul mediului, parcuri naturale şi zone protejate (inclusiv zona marină), organisme de management şi şcoli şi instituţii de învăţământ.
 • Autorităţi locale/regionale şi serviciile de gestionare şi control al deşeurilor, ONG-uri din domeniul mediului şi organizaţii ale societăţii civile, şcoli şi instituţii de învăţământ, asociaţii din industria turismului, asociaţii de pescuit şi autorităţi portuare.

Contact AM Ro-BMN

Sesizare nereguli Solicitare helpdesk


AUTORITATEA DE MANAGEMENT pentru Programul Operaţional Comun "Bazinul Mării Negre" 2014-2020

Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice

Direcţia Generală Programe Europene

Direcţia AM Programe Cooperare Teritorială Europeană

Tel.: 0372 111 323
Fax: 0372 111 456
e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.