Noua perspectivă financiară 2014-2020 a UE prevede o nouă abordare în materie de programare strategică pentru politica de coeziune, conform obiectivelor Strategiei Europa 2020.

O comparatie succinta a celor doua perspective financiare ar pune in evidenta urmatoarele:

Programare 2007-2013 Programare 2014-2020

Cadrul Strategic Național de Referință
(FEDR, FC, FSE)

Acordul de Parteneriat
(FEDR, FC, FSE, FEADR, FEPAM)

Orientare strategică și de programare ‐ linii
directoare CE privind coeziunea economică,
socială și teritorială, ținând seama de politicile
comunitare relevante

Strategia Europa 2020
Document de poziție al serviciilor CE
Recomandări specifice de țară

Rezerva de performanta, 3% la latitudinea SM Rezerva de performanță, 6 % , obligatorie

Indicatori de rezultat și realizare imediată
(output) stabiliți pe baza unor linii orientative CE
(comunicate pe parcursul implementării)

Indicatori comuni stabiliți prin regulamentele
de fond:
‐ de output (FEDR, FSE, FC, FEADR)
‐ de rezultat (FSE)

Concentrare tematică ‐ nu

11 Obiective Tematice; alocări financiare
condiționate prin regulamentele specifice de
fond FEDR / FSE

Priorități / fond Priorități de investiții/fond/obiectiv tematic

Fara instrumente de dezvoltare teritorială
predefinite

ITI
CLLD

Fara condiționare finanțare

Condiționalități ex‐ante

 

Noua abordare implică:

• Cadrul Strategic Comun (CSC) adoptat de Comisia Europeană;
• Acordul de Parteneriat pentru dezvoltare şi investiţii aplicat politicii de coeziune (document strategic naţional, elaborat de fiecare Stat Membru şi negociat cu Comisia, ce fundamentează şi stabileşte obiectivele tematice de dezvoltare şi alocarea indicativă a fondurilor europene în perioada 2014–2020);
• Programe subsecvente, care vor transpune elementele prevăzute de Acordul de Parteneriat şi care vor conţine angajamente ferme ale Statelor Membre privind îndeplinirea obiectivelor UE prin programarea fondurilor comunitare.

Obiectivele tematice pentru cadrul financiar 2014-2020 sunt urmatoarele:

1. Consolidarea cercetării, dezvoltării tehnologice și inovării
2. Îmbunătățirea accesului și a utilizării și creșterea calității TIC
3. Îmbunătățirea competitivității IMM-urilor, a sectorului agricol (în cazul FEADR) și a sectorului pescuitului și acvaculturii (pentru FEPAM)
4. Sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de carbon în toate sectoarele
5. Promovarea adaptării la schimbările climatice, prevenirea şi gestionarea riscurilor
6. Protecţia mediului şi promovarea utilizării eficiente a resurselor
7. Promovarea sistemelor de transport durabile şi eliminarea blocajelor din cadrul infrastructurilor reţelelor majore
8. Promovarea sustenabilității și calității locurilor de muncă și sprijinirea mobilității forței de muncă
9. Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei forme de discriminare
10. Investițiile în educație, formare și formare profesională pentru competențe și învățare pe tot parcursul vieții
11. Consolidarea capacității instituționale a autorităților publice și a părților interesate și o administrație publică eficientă

In perioada 2014-2020, România va investi în toate cele 11 obiective tematice ale strategiei Europa 2020, folosind resursele fondurilor europene structurale şi de investiţii (fondurilor ESI), prin intermediul programelor operaționale 2014-2020, prezentate mai jos în continuitate cu programele aferente perioadei 2007-2013: