Stadiul alocări la nivelul Programului de cooperare INTERACT III 2014-2020


Pagină PO


Programul de Cooperare INTERACT III 2014-2020

INTERACT este un program ce oferă de sprijin pentru celelalte programe de cooperare.

Orientarea strategică a programului INTERACT III are la bază Regulamentul UE 1303/2013 de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European, Fondul de Coeziune, Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală și Fondul European pentru Pescuit și Afaceri Maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European, Fondul de Coeziune și Fondul European pentru Pescuit și Afaceri Maritime și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului, care definește obiectivele tematice corelate cu Strategia Europa 2020.


Scopul programului este de a intensifica cooperarea regională pentru a întări eficiența politicii de coeziune în cadrul obiectivelor de investiții pentru dezvoltare și locuri de muncă și cooperare teritorială europeană. Obiectivul tematic selectat este Obiectivul nr 11: consolidarea capacității instituționale a autorităților publice și a persoanelor interesate și asigurarea unei administrații publice eficiente.


Obiectivul general al programului : Creșterea capacității instituționale și eficientizarea administrației publice în atingerea obiectivelor strategiei Europa 2020 prin sprijinirea programelor de cooperare teritorială europeană în implementarea activităților specifice și utilizarea metodelor, ce asigura schimbul de experiența în sprijinul cooperării și implementării instrumentelor inovative.


Aria de cooperare

 • cele 28 de State Membre din Uniunea Europeană, Norvegia și Elveția.

Buget total 46.344.220

Axe prioritare

Axa Prioritară 1 - “Dezvoltarea și furnizarea de servicii”

 • Obiectivul specific 1: Îmbunătățirea managementului și capacității de control a programelor de cooperare teritorială europeană.
 • Obiectivul specific 2: Îmbunătățirea capacității de cooperare teritorială europeană în a colecta și comunica rezultatele programelor.
 • Obiectivul specific 3: Îmbunătățirea capacității de coordonare a cooperării în implementarea abordărilor inovative (GECT, strategii macro-regionale, ITI, etc).

Axa prioritară 2 - Asistență tehnică

Implementare INTERACT III

Apeluri deschise


Implementare Programul de Cooperare INTERACT III 2014-2020

 

Modul de implementare a programului
Acordare de finanțare nerambursabilă beneficiarilor, respectiv Birourile INTERACT localizate în Turku (Finlanda), Valencia (Spania), Viborg (Danemarca) și Viena (Austria).

Programul este dedicat întăririi capacității administrative a organismelor de management al programelor de cooperare teritorială europeană (Autorități de Management, Autorități de Certificare, Autorități de Audit, Secretariate Comune, Controlori de Prim Nivel) și a actorilor implicați în cooperare la nivel național, regional și European; aceștia constituind grupurile țintă.
Cele 4 Birouri INTERACT dezvoltă instrumente (platforme online, studii, analize) și servicii (evenimente, grupuri de lucru, seminarii, conferințe), la care sunt invitați să participe reprezentanți ai Grupurilor țintă, ca și beneficiari reali ai programului.

Tipuri de proiecte

Tipuri de activități: pentru a-și atinge cele 3 obiective specifice, INTERACT III va facilita identificarea și transferul de bune practici în special prin:

 • organizarea de evenimente,
 • dezvoltarea de instrumente, adaptate nevoilor identificate ale grupurilor țintă.

Evenimentele INTERACT III pot fi pe termen scurt, în cazul întâlnirilor ad-hoc, a seminariilor, cursurilor, grupurilor de lucru, conferințelor având tematici specifice și a evenimentelor de promovare. Acestea pot avea ca tematică o anumită fază a duratei de viată a unui program, cum ar fi închiderea financiară sau instruirea noilor angajați ai unui secretariat sau se pot adresa unor modificări legislative anume.

Produsele INTERACT III vor fi disponibile:

 • atât în format electronic, cât și în format hârtie (studii, lucrări, rezultatele unor chestionare, newsletter, broșuri etc);
 • doar în format electronic (instrumente online, baze de date, aplicații IT, instrumente de e-learning, instrumente video etc);

Beneficiari eligibili
Beneficiarii: având în vedere experiența INTERACT II, se vor păstra aceiași 4 beneficiari, cele 4 Birouri INTERACT, și se va asigura implicarea grupurilor țintă. Beneficiarii INTERACT III pot fi definiți ca fiind acele instituții publice, desemnate de statele membre să implementeze programul prin activitățile desfășurate în cadrul celor 4 birouri regionale.
INTERACT III sprijină cooperarea în cadrul Uniunii Europene, Elveției și Norvegiei, inclusiv în ceea ce privește granițele externe. Pentru a asigura proximitatea față de grupurile țintă, cele 4 birouri regionale vor facilita cooperarea între actorii de la nivel regional și național aflați în zona or de interes, luând în calcul specificul și nevoile acestora.
Grupurile țintă pot fi implicate pe termen lung prin intermediul rețelelor. În cadrul rețelelor INTERACT III va reuni un anumit grup țintă cu scopul de a dezvolta în comun produse, abordări, documente cadru, de a testa abordări noi și simplificate sau de a face schimb de bune practici. Astfel de rețele tipice se pot adresa managerilor de program (Autorități de Management, Autorități de Certificare, Autorități de Audit, Controlori de Prim Nivel, membri ai Secretariatelor Comune, responsabili financiari, responsabili de comunicare etc.), precum și rețelelor naționale.
Principalele grupuri țintă vor fi:

 • managerii de program (CTE, IPA II CBC, ENI CBC etc);
 • actori de la nivel național și/sau regional implicați în cooperare;
 • actori de la nivel European.

Parteneriat
Se vor semna contracte de finanțare între Autoritatea de Management și fiecare reprezentant al celor 4 Birouri INTERACT în decurs de 3 luni de la aprobarea programului operațional. Aceste contracte de finanțare vor cuprinde detalii privind implementarea programului și detalii privind cele 4 principii de parteneriat, ce vor ghida activitatea Birourilor INTERACT:

 • dezvoltarea unor planuri anuale comune de lucru și a activităților;
 • implementarea activităților comune urmărind standarde comune de calitate;
 • principii comune legate de personal, inclusiv o politică de resurse umane comună pentru Birourile INTERACT, concentrată pe păstrarea și dezvoltarea unor aptitudini și cunoștințe ca aspect important al programului, în conformitate cu legislația națională a muncii;
 • finanțarea comună în sensul în care activitățile comune la care contribuie fiecare Birou INTERACT sunt planificate, bugetate și implementate în comun. Acest principiu permite Birourilor INTERACT să preia sarcini specifice și costurile aferente de la alte Birouri, oricând este necesar și în limitele ce vor fi stabilite de către Comitetul de Monitorizare.

Identificarea actorilor relevanți pentru program este sarcina fiecărui Stat Membru, care va forma parteneriate în funcție de prioritățile definite de politici și de circumstanțele teritoriale. INTERACT III a stabilit criterii de identificare a partenerilor după cum urmează:

 • legătura cu prioritățile politicilor,
 • circumstanțele teritoriale,
 • principiul proporționalității,
 • capacitatea de a influența sau de a fi influențat de program.

România nu poate avea beneficiari direcți în cadrul programului INTERACT III, însă programele de cooperare la care participă și România pot beneficia de serviciile și activitățile desfășurate de programul INTERACT III.

Contact INTERACT III

Sesizare nereguli Solicitare helpdesk


INTERACT Point Valencia
BoC/ Cronista Carreres, 11-4ºA
46003 Valencia, Spain
Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

INTERACT Point Viborg
Jernbanegade 22
DK-8800 Viborg, Denmark
Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

INTERACT Point Vienna
Kirchberggasse 33-35/9
AT – 1070 Vienna
Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Secretariatul INTERACT
INTERACT Secretariat
Sabinovská 16
820 05 Bratislava 25, Slovak Republic
Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

www.interact-eu


CONTACT Autoritatea Națională INTERACT
Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice
Unitatea Autorități Naționale pentru Programe Europene
Persoană de contact: Anamaria Dunca (Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. )
Blvd. Libertății, nr. 12, sector 5, București
tel: +40372 111 369
fax: +40372 111 456