Stadiul alocări la nivelul Programului de cooperare interregională INTERREG EUROPE

*Notă: Alocarile sunt pentru 7 ani și pentru toate statele implicate


Pagină PO


Programul de cooperare interregională INTERREG EUROPE

 

Obiectivul strategic general al programului
Îmbunătățirea punerii în aplicare a politicilor și programelor de dezvoltare regională, în principal a programelor din cadrul obiectivului privind investițiile pentru creștere economică și a locurilor de muncă și, dacă este cazul, a programelor din cadrul obiectivului CTE prin promovarea schimbului de experiență și a învățării de noi politici, în rândul actorilor de interes regional.

Aria de cooperare

 • întreg teritoriul UE (28 State Membre)
 • 2 State partenere cu statut special: Norvegia și Elveția;

Buget total 426,309,549.12

 

Axe prioritare


Axa Prioritară 1 - Cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare

 • Prioritatea de investitii 1 (a) - îmbunătățirea infrastructurilor de cercetare și inovare (C&I) și a capacităților pentru a dezvolta excelența în materie de C&I și promovarea centrelor de competență, în special a celor de interes european;
 • Prioritatea de investitii 1 (b) - promovarea investițiilor în C&I, dezvoltarea de legături și sinergii între întreprinderi, centrele de cercetare și dezvoltare și învățământul superior, în special promovarea investițiilor în dezvoltarea de produse și de servicii, transferul de tehnologii, inovarea socială, Eco inovarea și aplicațiile de servicii publice, stimularea cererii, crearea de rețele și de grupuri și inovarea deschisă prin specializarea inteligentă, precum și sprijinirea activităților de cercetare tehnologică și aplicată, liniilor-pilot, acțiunilor de validare precoce a produselor, capacităților de producție avansate și de primă producție, în special în domeniul tehnologiilor generice esențiale și difuzării tehnologiilor de uz general;

Axa prioritară 2 - Competitivitatea întreprinderilor mici și mijlocii

 • Prioritatea de investitii 3 (d) - sprijinirea capacității IMM-urilor de a crește pe piețele regionale, naționale și internaționale și de a se angaja în procesele de inovare.

Axa prioritară 3 - Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon în toate sectoarele

 • Prioritatea de investitii 4 (e) - promovarea unor strategii cu emisii scăzute de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritorii, în special pentru zonele urbane, inclusiv promovarea mobilității urbane multimodale durabile și a măsurilor de adaptare relevante pentru atenuare;

Axa prioritară 4 - Mediu și utilizarea eficientă a resurselor

 • Prioritatea de investitii 6 (c) - conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural
 • Prioritatea de investitii 6 (g) - sprijinirea tranziției industriale către o economie eficientă din punct de vedere al utilizării resurselor, promovarea unei creșteri ecologice, a Eco inovării și a managementului performanței de mediu în sectorul public și cel privat.

Axa prioritară 5 - Asistență tehnică

Implementare IR Europe

Apeluri deschise


Implementare Programul de Cooperare Interregională INTERREG EUROPE

 

Modul de implementare a programului
Acordare de finanțare nerambursabilă, în mod competitiv, în cadrul unor Apeluri publice de propuneri de proiecte, în perioada 2015-2018.

Tipuri de proiecte
Programul Operațional permite două tipuri de acțiuni:

„Proiecte de cooperare interregionala” - organizațiile publice din diferite regiuni ale Europei lucrează împreună între 3 și 5 ani, pe o problemă de politică comună, asigurându-se că lecțiile învățate în urma cooperării sunt puse în practică.
Pentru a consolida abordarea orientată spre rezultate și pentru a oferi procesului de învățare șanse mai bune de a conduce spre rezultate tangibile, un proiect de cooperare interregională este conceput în două faze:

 • „Faza 1” dedicată învățării interregionale și a pregătirii punerii în aplicare a lecțiilor învățate din cooperare, prin elaborarea unui plan de acțiune. Acest plan de acțiune este obligatoriu, el fiind realizat de fiecare regiune în parte; planul de acțiune este un document care oferă detalii despre modul în care lecțiile învățate din cooperare vor fi implementate în scopul de a îmbunătăți instrumentul de politică abordat în această regiune.

Una alt element esențial al acestei etape este crearea unui grup al actorilor importanți, pentru fiecare instrument politic adresat. Prin acest grup părțile implicate se asigură că învățarea interregională nu rămâne la nivel individual, ci include, toate nivelurile părților interesate. Acest grup are un accent intra-regional și este constituit din actori din fiecare regiune, în principal din organizații care nu sunt direct parteneri în cooperare. El trebuie văzut ca o oportunitate de a implica organizații ce nu sunt eligibile pentru INTERREG EUROPE (de exemplu, din sectorul privat), dar sunt totuși importante pentru definirea politicilor publice.

 • „Faza 2” dedicata monitorizării punerii în aplicare a fiecărui plan de acțiune. Dacă este cazul, în această fază se pot efectua și proiecte pilot.

Obiectivul unui proiect de cooperare interregională este de a îmbunătăți performanța instrumentelor de politică regională ale regiunilor participante, în special investițiile pentru programele de creștere economică și locuri de muncă și, dacă este cazul, a programelor de cooperare teritorială europeană (CTE). În cazul în care o regiune nu decide să se concentreze pe programe din fondurile structurale, proiectul trebuie totuși să contribuie la o mai bună performanță a propriilor instrumente de politică specifice regiunii.
Accentul pus pe politica de coeziune înseamnă că cel puțin jumătate din instrumentele de politici abordate de regiunile UE (fără a lua în considerare regiuni din afara UE) dintr-un proiect să fie legate de programele de fonduri structurale.

„Platforme de învățare de politici” - un instrument pentru schimbul mai bun și rapid de cunoștințe, ce ajută factorii de decizie în domeniul politicilor în cadrul activității lor
Platformele de învățare de politici sunt o inițiativă nouă, ce aduce noi provocări, a programului INTERREG EUROPE. Motivul pentru înființarea acestora a pornit de la următoarele nevoi:

 • Răspund cererii pentru o mai bună exploatare a rezultatelor proiectelor și fac ca informațiile existente să fie accesibile și reutilizabile și pentru alte regiuni,
 • Asigură faptul că toate regiunile interesate se pot implica și pot beneficia de studiul unor noi politici chiar și fără a fi partener într-un proiect

O platformă de învățare a politicilor este un serviciu pentru toți partenerii de proiect și pentru toți ceilalți actori ce implementează politici regionale din Europa, un serviciu de promovare a învățării continue de politici și valorificarea bunelor practici de politică regională. Pentru a asigura o comunicare clară și o bună vizibilitate, există câte o platformă de învățare de politici pentru fiecare Obiectiv tematic (în total patru platforme).

Serviciile oferite de platforme sunt accesibile tuturor organismelor interesate ce sunt implicate în dezvoltarea și implementarea politicilor de dezvoltare regională.

Fiecare platformă este formata din:

 • O echipa internațională de experți, specializați în politici aferente obiectivelor tematice ale priorităților programelor de investiții, contractați pentru a organiza evenimente și să ofere informații și sprijin pentru toate regiunile Europei în vederea îmbunătățirii planificării și punerii în aplicare a noilor politici.
 • O interfață web interactivă, concepută pentru a facilita crearea de rețele, schimbul de informații și a cunoștințelor acumulate. Organismele care se ocupă cu politicile de dezvoltare regională în Europa pot găsi aici informații și analize pe obiectivele tematice, rapoarte și publicații tematice ale programului, precum și o bază de date a practicilor și rezultatele relevante din proiectele de cooperare interregională. Utilizatorii înregistrați au acces la baze de date cu practicieni și cu experți dar și la alte servicii la cerere.

Platformele de politici sunt stabilite la nivel de program pe o durată de 7 ani din 2015 până în 2021. Platformele își vor desfășura activitățile lor pe baza unui plan de lucru timp de doi ani, reînnoit prin decizie a comitetului de monitorizare. Platformele sunt diferite față de proiecte, deoarece acestea sunt subcontractate de către Autoritatea de Management prin intermediul unei proceduri de achiziții publice.

Beneficiari eligibili
În principiu, orice organizație relevantă pentru proiect și care participă activ în cadrul proiectului poate fi parte a parteneriatului. Cu toate acestea, numai anumite organizații sunt eligibile pentru a primi finanțare FEDR sau norvegiană.
Următoarele organisme sunt eligibile în proiectele INTERREG EUROPE:

 • Autoritățile publice (în special Autoritățile de Management)
 • Organisme de drept public
 • Organisme private non-profit

Parteneriat

 • din cel puțin 3 țări, din care cel puțin 2 țări din UE ( Art. 12 (2) din (EU) No 1299/2013)
 • numărul mediu de parteneri: între 5 și 10 parteneri per proiect ( având în vedere că aceeași țară poate fi reprezentată de mai mulți parteneri )

Depunerea proiectelor și Procedura de selecție

Depunerea proiectelor se face în prima fază online, conform termenilor de referință aferenți fiecărui apel de proiecte. Documente ce trebuie transmise:

 • formularul de cerere
 • declarația de partener
 • scrisoare de sprijin ( dacă este cazul, obținută de la responsabilul direct cu politicile vizate )

Scrisoarea de sprijin este necesară pentru un partener în următoarele cazuri:

 • când proiectul se referă la politici ce țin de programe din fonduri structurale, dar AM / OI (sau alte organisme relevante) responsabile de gestionarea acestui program din fonduri structurale nu este direct implicată în proiect în calitate de partener
 • când proiectul se referă la politici ce țin de alte instrumente (în afara fondurilor structurale), dar organizația responsabilă de aceste instrumente nu este direct implicată în proiect

Pe lângă depunerea electronică a formularului de cerere, toate celelalte documente tipărite, trebuie să fie trimise la adresa secretariatului comun în termenul stabilit în cadrul apelului de proiecte.

După depunerea proiectelor, acestea vor fi supuse unei proceduri de selecție formată din doua etape:

 • Evaluarea eligibilității: este un proces inflexibil care are doar două variante de rezultat (aprobat sau respins)
 • Evaluarea calitativă: este aplicată doar proiectelor ce au trecut de evaluarea eligibilității și este formată din două părți( criterii de evaluare strategică și criterii de evaluare operaționale: doar proiectele care au trecut de etapa de evaluare strategică vor fi evaluate și din punct de vedere operațional)

Cheltuieli Eligibile:
În general, pentru a fi eligibile la nivel de proiect, cheltuielile trebuie să respecte următoarele reguli:

 • Se referă la activitățile prevăzute în formularul de cerere, fie sunt necesare pentru desfășurarea acestor activități și pentru a atinge obiectivele proiectului și sunt incluse în bugetul estimativ
 • Să fie în conformitate cu principiile bunei gestiuni financiare, adică rezonabile, justificate, în conformitate cu normele interne ale partenerului, UE, programului și normelor naționale
 • Să fie identificabile, verificabile, plauzibile și determinate în conformitate cu principiile contabile relevante,
 • Să fie suportate și plătite de către organizația parteneră, debitate din contul său bancar nu mai târziu de data de încheiere a proiectului, să fie susținută de elemente de probă corespunzătoare care să permită identificarea și verificarea.
 • În cazul în care cheltuielile fiind rambursate pe baza unei sume forfetare sau rate forfetare, nu se aplică ultimele două principii
 • Următoarele cheltuieli sunt considerate a fi eligibile în cadrul programului:
 • Personal (salariu, alte costuri legate direct de plăți salariale plătite și nerecuperabile de către angajator)
 • Administrare (chirie, asigurări, utilități, birotică, IT, taxe bancare, etc.)
 • Călătorie și cazare (transport, masă, cazare, viză, diurnă)
 • Expertiză și servicii externe (studii, sondaje, training-uri, traduceri, promovare, etc.)
 • Echipamente (echipamente IT, mobilier, vehicule, etc.)

Contact IR Europe

Sesizare nereguli Solicitare helpdesk


SECRETARIATUL TEHNIC COMUN INTERREG IV C

Les Arcuriales - Entrée D, 5e étage
45 rue de Tournai
59000 Lille - FRANCE

Tel: +33 328 144 100
Fax: +33 328 144 109
Email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

 

Autoritatea Națională pentru Programul INTERREG EUROPE Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice
Direcția Generală Programe Europene
Unitatea Autorități Naționale pentru Programe Europene și Puncte Naționale de Contact

Persoană de contact:
Manager program
BALANESCU Dan
Tel.: +40372 111 326;
Fax: +40372 111 456;
Email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.">

 

În acest moment există la nivel de UE o rețea bine închegată a Punctelor Naționale de Contact aferente programului anterior, INTERREG IV C, rețea ce va fi transferată noului program INTERREG EUROPE. Această rețea poate fi utilizată pentru a obține informații legate de program, specifice fiecărei țări, cum ar fi liniile directoare naționale, informații cu privire la procedurile de control de prim nivel, punctele de contact naționale și altele. Aceste informații sunt utile atât pentru cei ce au proiecte în curs de dezvoltare, cât și pentru partenerii din proiectele în curs de implementare, pentru a fi la zi cu ultimele date naționale.


Rolul AN, inclusiv prin calitatea de Punct Național de Contact, este acela de a sprijini beneficiarii români în identificarea de potențiali parteneri (prin organizarea de evenimente, informări ale subgrupului național, etc.), de a le oferi sprijin în elaborarea unor proiecte eligibile și de a-i susține pe întreaga perioadă de implementare a proiectelor.