Stadiul absorbţiei Fondurilor Structurale şi de Coeziune la nivelul POSDRU

PREZENTARE

Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POSDRU) elaborat de România şi aprobat de Comisia Europeană defineşte intervenţia Fondului Social European în România în acord strategia de dezvoltare din domeniul resurselor umane.

POSDRU a fost elaborat în conformitate cu prevederile Orientărilor Strategice Comunitare privind Coeziunea, cu Strategia Lisabona privind ocuparea şi locurile de muncă, ţinându-se cont de Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1083/2006 privind stabilirea dispoziţiilor generale pentru Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European şi Fondul de Coeziune, Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1081/2006 privind Fondul Social European şi Regulamentul Comisiei (CE) nr. 1828/2006 stabilind regulile pentru implementarea Regulamentului Consiliului (CE) nr. 1083/2006 privind stabilirea dispoziţiilor generale pentru Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European şi Fondul de Coeziune.

Obiectiv general POSDRU:

Dezvoltarea capitalului uman şi creşterea competitivităţii, prin corelarea educaţiei şi învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii şi asigurarea de oportunităţi sporite pentru participarea viitoare pe o piaţă a muncii modernă, flexibilă şi inclusivă a 1.650.000 de persoane.

Obiective specifice:

- Promovarea educaţiei şi formării iniţiale şi continue de calitate, inclusiv educaţia superioară şi cercetarea;
- Promovarea culturii antreprenoriale şi creşterea calităţii şi productivităţii muncii;
- Facilitarea inserţiei tinerilor şi a şomerilor de lungă durată pe piaţa muncii;
- Dezvoltarea unei pieţe a muncii moderne, flexibile şi inclusive;
- Promovarea inserţiei/reinserţiei pe piaţa muncii a persoanelor inactive, inclusiv din zonele rurale;
- Îmbunătăţirea serviciilor publice de ocupare;
- Facilitarea accesului grupurilor vulnerabile la educaţie şi pe piaţa muncii.


Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane este structurat pe 7 Axe Prioritare şi 21 Domenii Majore de Intervenţie.
Fiecare axă prioritară ia în considerare conceptul de dezvoltare durabilă în sensul promovării unor măsuri specifice care vor trebui implementate pentru a crea un echilibru între nevoile economice, sociale şi cele din domeniul protecţiei mediului înconjurător, asigurând prosperitate pentru generaţiile actuale şi viitoare. Dezvoltarea durabilă este recunoaşterea faptului că obiectivele economice, sociale şi de mediu nu pot fi realizate separat.

Documente relevante

Documentul Cadru de Implementare al POSDRU aferent perioadei de programare 2007-2013 reprezintă un document elaborat de către Autoritatea de Management în colaborare cu Organismele Intermediare, ce cuprinde:

- Descrierea detaliată a domeniilor majore de intervenţie pentru fiecare Axă Prioritară;

- Operaţiunile orientative;

- Activităţile eligibile;

- Categorii de cheltuieli eligibile;

- Aspecte generale privind criteriile de eligibilitate şi de selecţie a proiectelor şi beneficiarilor;

- Tipuri de cereri de propuneri de proiecte;

- Alocări financiare orientative;

- Categorii de beneficiari şi grupuri ţintă eligibile;

- Indicatori de monitorizare şi evaluare;

- Teme orizontale.

Structura acestui document este alcătuită astfel încât potenţialii beneficiari (ministere, agenţii guvernamentale, instituţii publice, parteneri sociali, societatea civilă, alte entităţi relevante, precum şi parteneri din alte State Membre şi cetăţeni) să aibă acces la informaţiile necesare în ceea ce priveşte implementarea obiectivelor POSDRU.

 

pdfProgramul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POSDRU)

Implementare

Ca beneficiari de proiecte finanţate prin POSDRU, trebuie să asiguraţi managementul şi implementarea proiectelor, în concordanţă cu prevederile contractului, legislaţiei comunitare şi naţionale şi ale instrucţiunilor emise de AMPOSDRU, cu maximum de profesionalism, eficienţă şi în conformitate cu cele mai bune practici din domeniu.

Ghidul Solicitantului Conditii Generale

pdfGhidul Solicitantului – Condiții Generale 2015
pdfGhidul Solicitantului – Condiții Generale (varianta revizuită) 2014
pdfGhidul Solicitantului – Condiții Generale 2013
pdfGhidul Solicitantului – Condiții Generale 2012

Ghidul Solicitantului Condiții Generale 2015 pentru proiecte retrospective* și modelul de buget detaliat

Listele cererilor de finanțare aprobate pentru următoarele cereri de propuneri de proiecte de tip retrospectiv POSDRU:

Cereri de propuneri de proiecte (CPP) pentru proiectele retrospective:

Pentru acestea Sistemul informatic ActionWeb va fi deschis până în data de 28.12.2015, ora 10.00

Pentru acestea Sistemul informatic ActionWeb va fi deschis până în data de 29.12.2015, ora 10.00.

*Proiectele retrospective sunt proiecte aflate în stadiu de execuție/finalizate, finanțate prin programe naționale de la bugetul de stat/fonduri speciale/bugete locale/ împrumuturi contractate de la instituții financiare internaționale, care pot face obiectul decontării din instrumente structurale în cadrul Programului operațional sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, conform regulilor de implementare ale acestuia. Solicitanții eligibili pentru aceste proiecte pot fi doar entități publice cu atribuții în domeniul obiectivelor vizate.


Instructiuni implementare

pdfDecizia nr 9278/24.05.2016 privind depunerea solicitarilor de conciliere şi depunerea Cererilor de rambursare suplimentare aferente concilierilor

pdfOrdinul ministrului fondurilor europene nr. 44/2016 privind regimul de depunere a cererilor de rambursare finale de către beneficiarii POSDRU

pdfOrdinul ministrului fondurilor europene nr. 4387 pentru modificarea Ordinului comun nr.1117/2170/2010 pentru stabilirea regulilor de eligibilitate și a listei de cheltuieli eligibile în cadrul operațiunilor finanțate prin Programul operațional sectorial Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013.

pdfINSTRUCŢIUNEA nr.116/03.12.2015 privind reglementarea condiţiilor pentru încheierea actelor adiţionale în vederea prelungirii duratei de implementare a proiectelor POSDRU

pdfOrdinul ministrului fondurilor europene nr. 4309 pentru modificarea articolului 2 din Ordinul ministrului fondurilor europene nr. 903/2015

pdfINSTRUCŢIUNEA nr.115/03.12.2015 privind reglementarea condiţiilor pentru încheierea actelor adiţionale în vederea prelungirii duratei de implementare a proiectelor POSDRU

pdfOrdinul ministrului fondurilor europene nr. 3128 privind regimul de depunere a cererilor de rambursare de către beneficiarii POSDRU.

pdfInstructiunea nr. 113/04.11.2015 privind procesul ce trebuie urmat de către beneficiarii proiectelor finanțate prin POSDRU ale căror proiecte se finalizează in luna decembrie 2015, conform prevederilor Art. 56 din Regulamentul CE nr. 1083/2006, in vederea solicitării sumelor din cererea de lichidare a plăților pentru proiect

zipAnexe la Instrucțiunea nr. 113

pdfClarificari Instructiunea 113

pdfOrdinului ministrului fondurilor europene nr. 2802/2015 privind regimul de depunere a cererilor de plata/cererilor de rambursare de catre beneficiarii POSDRU

pdfInstructiunea nr. 112/19.10.2015 privind termenele limita de depunere a cererilor de rambursare si a cererilor de plata in vederea închiderii Programului Operațional Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
pdfInstructiunea nr. 111/15.10.2015 privind solicitarea prefinantarii de către beneficiarii proiectelor finanțate prin POSDRU, in cadrul cererilor de propuneri de proiect nr 169-190
pdfInstructiunea nr. 109/16.09.2015 privind termenele limita de depunere a cererilor de rambursare si a cererilor de plata in vederea închiderii Programului Operațional Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 
pdfInstructiunea nr. 108/11.05.2015 privind implementarea proiectelor finanțate în cadrul DMI 3.1. - Promovarea culturii antreprenoriale
pdfErrata la Instrucțiunea nr. 108/11.05.2015
pdfInstructiunea nr. 107/11.05.2015 privind implementarea proiectelor finantate în cadrul DMI 6.1. - Dezvoltarea economiei sociale.
pdfInstructiunea nr. 104/18.03.2015 privind reglementarea aspectelor referitoare la procesul de contractare si de modificare a contractelor de finantare POSDRU.
zipAnexe la Instructiunea nr. 104
pdfInstructiunea nr. 103/18.03.2015 privind reglementarea aspectelor referitoare la procesul de monitorizare a implementarii contractelor de finantare POSDRU.
zipAnexe la Instructiunea nr. 103
zipManual ActionWeb

mai multe...


Registrul plăţi - Intrucțiunea nr. 67

Plăţile efectuate de AMPOSDRU în perioada 01.01.2016 - 31.12.2016

Plăţile efectuate de AMPOSDRU în perioada 01.01.2016 - 30.09.2016

Plăţile efectuate de AMPOSDRU în perioada 01.01.2016 - 20.09.2016

Plăţile efectuate de AMPOSDRU în perioada 01.01.2016 - 09.09.2016

Plăţile efectuate de AMPOSDRU în perioada 01.01.2016 - 08.09.2016

Plăţile efectuate de AMPOSDRU în perioada 01.01.2016 - 07.09.2016

Plăţile efectuate de AMPOSDRU în perioada 01.01.2016 - 06.09.2016

Plăţile efectuate de AMPOSDRU în perioada 01.01.2016 - 01.09.2016

Plăţile efectuate de AMPOSDRU în perioada 01.01.2016 - 31.08.2016

Plăţile efectuate de AMPOSDRU în perioada 01.01.2016 - 30.08.2016

Plăţile efectuate de AMPOSDRU în perioada 01.01.2016 - 29.08.2016

Plăţile efectuate de AMPOSDRU în perioada 01.01.2016 - 26.08.2016

Plăţile efectuate de AMPOSDRU în perioada 01.01.2016 - 25.08.2016

Plăţile efectuate de AMPOSDRU în perioada 01.01.2016 - 24.08.2016

Plăţile efectuate de AMPOSDRU în perioada 01.01.2016 - 23.08.2016

Plăţile efectuate de AMPOSDRU în perioada 01.01.2016 - 22.08.2016

Plăţile efectuate de AMPOSDRU în perioada 01.01.2016 - 19.08.2016

Plăţile efectuate de AMPOSDRU în perioada 01.01.2016 - 18.08.2016

Plăţile efectuate de AMPOSDRU în perioada 01.01.2016 - 17.08.2016

Plăţile efectuate de AMPOSDRU în perioada 01.01.2016 - 16.08.2016

Plăţile efectuate de AMPOSDRU în perioada 01.01.2016 - 12.08.2016

Plățile efectuate de AMPOSDRU in perioada 01.01.2016 - 10.08.2016

Plățile efectuate de AMPOSDRU in perioada 01.01.2016 - 03.08.2016

Plățile efectuate de AMPOSDRU in perioada 01.01.2016 - 02.08.2016

Plățile efectuate de AMPOSDRU in perioada 01.01.2016 - 01.08.2016

Plățile efectuate de AMPOSDRU in perioada 01.01.2016 - 28.07.2016

Plățile efectuate de AMPOSDRU in data 30.12 - 31.12.2015

Plățile efectuate de AMPOSDRU in data 28.12 - 29.12.2015

Plățile efectuate de AMPOSDRU in data 23.12 - 28.12.2015

Plățile efectuate de AMPOSDRU in data 23.12 - 24.12.2015

Plățile efectuate de AMPOSDRU in data 22.12.2015

Plățile efectuate de AMPOSDRU in data 21.12.2015

Plățile efectuate de AMPOSDRU in data 18.12.2015

Plățile efectuate de AMPOSDRU in perioada 08.12 - 11.12.2015

Plățile efectuate de AMPOSDRU in perioada 02.12 - 08.12.2015

Plățile efectuate de AMPOSDRU in perioada 18.11 - 27.11.2015

Plățile efectuate de AMPOSDRU in perioada 12.11 - 17.11.2015

Plățile efectuate de AMPOSDRU in perioada 24.10 - 11.11.2015

Plățile efectuate de AMPOSDRU in data 28.10.2015

Plățile efectuate de AMPOSDRU in perioada 26.10 - 27.10.2015

Plățile efectuate de AMPOSDRU in perioada 17.10 - 23.10.2015

Plățile efectuate de AMPOSDRU in perioada 01.10 - 16.10.2015

Plățile efectuate de AMPOSDRU in perioada 01.10 - 07.10.2015

Plățile efectuate de AMPOSDRU in perioada 24.09 - 30.09.2015

Plățile efectuate de AMPOSDRU in perioada 01.09 - 23.09.2015

Platile efectuate de AMPOSDRU in perioada 01.08 - 14.08.2015

Plăţile efectuate de AMPOSDRU in perioada 27.07 - 31.07.2015

Plăţile efectuate de AMPOSDRU in perioada 20.07 - 24.07.2015

Plăţile efectuate de AMPOSDRU in perioada 01.07 - 17.07.2015

mai multe...


Concilieri AMPOSDRU

Notă conciliere proiect POSDRU 128947

Notă conciliere proiect POSDRU 132765

Notă conciliere proiect POSDRU 132020

Notă conciliere proiect POSDRU 53202

Notă conciliere proiect POSDRU 58914

Notă conciliere proiect POSDRU 64159

Notă conciliere proiect POSDRU 81807

Notă conciliere proiect POSDRU 124878

Notă conciliere proiect POSDRU 131974

Notă conciliere proiect POSDRU 132893

Notă conciliere proiect POSDRU 142133-138622

Notă conciliere proiect POSDRU 144616

Notă conciliere proiect POSDRU 151574

Notă conciliere proiect POSDRU 151915

Notă conciliere proiect POSDRU 154901

Notă conciliere proiect POSDRU 155425

Notă conciliere proiect POSDRU 139976

Notă conciliere proiect POSDRU 139498

Notă conciliere proiect POSDRU 62249

Notă conciliere proiect POSDRU 132320

Notă conciliere proiect POSDRU 139976

Notă conciliere proiect POSDRU 137440

Notă conciliere proiect POSDRU 63876

Notă conciliere proiect POSDRU 139716

Notă conciliere proiect POSDRU 155789

Notă conciliere proiect POSDRU 151911

Notă conciliere proiect POSDRU 139490

Notă conciliere proiect POSDRU 136421

Notă conciliere proiect POSDRU 134555

Notă conciliere proiect POSDRU 130045

Notă conciliere proiect POSDRU 77946

Notă conciliere proiect POSDRU 62220

Notă conciliere proiect POSDRU 60746

Notă conciliere proiect POSDRU 60720

Notă conciliere proiect POSDRU 58914

Notă conciliere proiect POSDRU 134919

Notă conciliere proiect POSDRU 137926

Notă conciliere proiect POSDRU 150327

Notă conciliere proiect POSDRU 145475

Notă conciliere proiect POSDRU 141105-58852-141260

Notă conciliere proiect POSDRU 137516

Notă conciliere proiect POSDRU 132406

Notă conciliere proiect POSDRU 132314

Notă conciliere proiect POSDRU 125431

Notă conciliere proiect POSDRU 55659-60909

Notă conciliere proiect POSDRU 55257

Notă conciliere proiect POSDRU 4554

Notă conciliere proiect POSDRU 137421

Notă conciliere proiect POSDRU 152593

Notă conciliere proiect POSDRU 150650

Notă conciliere proiect POSDRU 141632

Notă conciliere proiect POSDRU 141062

Notă conciliere proiect POSDRU 141040

Notă conciliere proiect POSDRU 140578

Notă conciliere proiect POSDRU 137926

Notă conciliere proiect POSDRU 133208

Notă conciliere proiect POSDRU 62260

Notă conciliere proiect POSDRU 56949

Notă conciliere proiect POSDRU 54562

Notă conciliere proiect POSDRU 24980

Notă conciliere proiect POSDRU 62536

Notă conciliere proiect POSDRU 79876

Notă conciliere proiect POSDRU 133444

Notă conciliere proiect POSDRU 133652

Notă conciliere proiect POSDRU 135275

Notă conciliere proiect POSDRU 136334

Notă conciliere proiect POSDRU 138698

Notă conciliere proiect POSDRU 145521

Notă conciliere proiect POSDRU 147347

Notă conciliere proiect POSDRU 150300

Notă conciliere proiect POSDRU 150682

Notă conciliere proiect POSDRU 154264

Notă conciliere proiect POSDRU 156268

Notă conciliere proiect POSDRU 142115

Notă conciliere proiect POSDRU 153018

Notă conciliere proiect POSDRU 63876

Notă conciliere proiect POSDRU 80674

Notă conciliere proiect POSDRU 126618

Notă conciliere proiect POSDRU 132320

Notă conciliere proiect POSDRU 135935

Notă conciliere proiect POSDRU 136077

Notă conciliere proiect POSDRU 139330

Notă conciliere proiect POSDRU 139944

Notă conciliere proiect POSDRU 141433

Notă conciliere proiect POSDRU 150673

Notă conciliere proiect POSDRU 150868

Notă conciliere proiect POSDRU 132590

Notă conciliere proiect POSDRU 136077

Notă conciliere proiect POSDRU 61104

Notă conciliere proiect POSDRU 140219

Notă conciliere proiect POSDRU 141673

Notă conciliere proiect POSDRU 150053

Notă conciliere proiect POSDRU 153062

Notă conciliere proiect POSDRU 133391

Notă conciliere proiect POSDRU 153373

Notă conciliere proiect POSDRU 130892

Notă conciliere proiect POSDRU 151915

Notă conciliere proiect POSDRU 128814 si POSDRU 132154

Notă conciliere proiect POSDRU 130892

Notă conciliere proiect POSDRU 141473

Notă conciliere proiect POSDRU 128907

Notă conciliere proiect POSDRU 60891

Notă conciliere proiect POSDRU 52980

Notă conciliere proiect POSDRU 31896

Notă conciliere proiect POSDRU 125782

Notă conciliere proiect POSDRU 132008

Notă conciliere proiect POSDRU 138850

Notă conciliere proiect POSDRU 3010

Notă conciliere proiect POSDRU 63072

Notă conciliere proiect POSDRU 152894

Notă conciliere proiect POSDRU 128939 si POSDRU 131980

Notă conciliere proiect POSDRU 129247

Notă conciliere proiect POSDRU 129423

Notă conciliere proiect POSDRU 130068

Notă conciliere proiect POSDRU 133766

Notă conciliere proiect POSDRU 139730

Notă conciliere proiect POSDRU 141492

Notă conciliere proiect POSDRU 141492

Notă conciliere proiect POSDRU 147415

Notă conciliere proiect POSDRU 148526

Notă conciliere proiect POSDRU 150053

Notă conciliere proiect POSDRU 150247

Notă conciliere proiect POSDRU 152894

Notă conciliere proiect POSDRU 60185 și POSDRU 76841

Notă conciliere proiect POSDRU 52138

Notă conciliere proiect POSDRU 126114

mai multe...

 

Rezultate

  • RAI

  • Materiale informative

  • Alte documente

Contacte AM POSDRU

Sesizare nereguli Solicitare helpdesk


AUTORITATEA DE MANAGEMENT PENTRU PROGRAMUL OPERAŢIONAL CAPITAL UMAN

Adresă: Tower Center, Bd. Ion Mihalache, nr 15-17, Sector 1, Bucureşti.
Tel: 0372.614.458, 0372.614.459
Fax: 0372.838.502
E-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
Website: www.fonduri-ue.ro

ORGANISME INTERMEDIARE

Organismul Intermediar Regional Nord-Est

Adresă: Bulevardul Republicii nr. 12, Piatra Neamţ, cod poştal 610005, Jud. Neamţ
Tel: (+40 233) 231 950, 0233/23.19.56, 0233/23.19.57
Fax: (+40 233) 231 950, 0233/23.19.56, 0233/23.19.57
E-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
Website: www.fsenordest.ro

Organismul Intermediar Regional Sud-Est

Adresă: Piața Independenței nr. 1, etajele 3 și 5, Brăila, Jud. Brăila
Tel: (+40 239) 613 301, (+40 239) 610 749
Fax: (+40 239) 613 301
E-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
Website: www.fsesudest.ro

Organismul Intermediar Regional Sud Muntenia

Adresă: Str. Portului nr. 2A, Călăraşi, Jud. Călăraşi
Tel: (+40 242) 314 048, (+40 242) 314 042
Fax: (+40 242) 314 431
E-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
Website: www.fsesudmuntenia.ro

Organismul Intermediar Regional Sud-Vest Oltenia

Adresă: Str. Traian Demetrescu nr. 14, Craiova, Jud. Dolj
Tel: (+40 351) 442 203
Fax: (+40 351) 442 202
E-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
Website: http://www.oirsvfse.ro

Organismul Intermediar Regional Vest

Adresă: Str. M. Kogălniceanu nr.1, Timişoara, cod poştal 300125, Jud. Timiş
Tel: (+40 256) 293 686
Fax: (+40 356) 080 248
E-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
Website: http://www.oirposdru-vest.ro/

Organismul Intermediar Regional Nord-Vest

Adresă: Bulevardul 21 Decembrie 1989, Nr. 58, etaj II, Cluj Napoca, Jud. Cluj
Tel: (+40 264) 402594, (+40 264) 403 054, (+40 264) 402 592, (+40 264) 530 191, (+40 264) 402 593
Fax: (+40 264) 402 591, (+40 264) 530 191, (+40 264) 402 592
E-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
Website: www.runv.ro

Organismul Intermediar Regional Centru

Adresă: Str. Nicolae Titulescu nr. 10D, Alba Iulia, cod poştal 510096, Jud. Alba Iulia
Tel: (+40 0358) 401 656
Fax: (+40 0358) 401 655
E-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
Website: www.oirposdrucentru.ro

Organismul Intermediar Regional Bucureşti-Ilfov

Adresă: B-dul Carol I nr. 34-36, etaj 7, sector 2, Bucureşti
Tel: (+40 21) 319 12 80; (+40 21) 319 12 81
Fax: (+40 021) 313 42 43
E-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
Website: www.oiposdrubi.ro

Organism Intermediar Ministerul Educaţiei Naţionale

Adresă: Str. Ştirbei Vodă nr. 39, Sector 1, Bucureşti
Tel: (+40 258) 811 004
Fax: (+40 258) 811 004
E-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
Website: www.posdru.edu.ro

Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic

Adresă: Str. Spiru Haret, Nr. 10-12, Sector 1, Bucureşti,
Tel: (+40 21) 311 11 62; (+40 21) 312 11 61 
Fax: (+40 021) 312 54 98
E-mail: cndiptoiposdru@tvet. ro
Website: www.tvet.ro

Agenţia Naţională de Ocupare a Forţei de Muncă

Adresă: Str. Avalanşei nr. 20-22, Sector 4, Bucureşti
Tel: (+40 21) 311 07 36
Fax: (+40 37) 810 77 66
E-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
Website: www.fse.anofm.ro