Stadiul absorbţiei Fondurilor Structurale şi de Coeziune la nivelul POSCCE

PREZENTARE

Programul Operațional Sectorial Creșterea Competitivității Economice (POSCCE) 

 

Programul Operațional Sectorial Creșterea Competitivității Economice (POSCCE) are ca obiectiv general - creșterea productivității întreprinderilor românești, cu asigurarea principiilor dezvoltării durabile și reducerea decalajelor față de productivitatea la nivelul Uniunii Europene, astfel încât România să atingă, până în anul 2015, un nivel de aproximativ 55% din valoarea medie a productivității UE.

Obiective specifice POSCCE:

 • Consolidarea și dezvoltarea durabilă a sectorului productiv;
 • Crearea unui mediu favorabil dezvoltării durabile a întreprinderilor;
 • Creșterea capacității de cercetare dezvoltare (C&D), stimularea cooperării între instituții de cercetare dezvoltare și inovare (CDI) și întreprinderi, precum și creșterea accesului întreprinderilor la CDI;
 • Valorificarea potențialului tehnologiei informației și comunicațiilor și aplicarea acestuia în sectorul public (administrație) și cel privat (întreprinderi, cetățeni);
 • Creșterea eficienței energetice și dezvoltarea durabilă a sistemului energetic, prin promovarea surselor regenerabile de energie

Axele prioritare ale POS CCE sunt următoarele:

 • Axa Prioritară 1: Un sistem de producție inovativ și eco-eficient
 • Axa Prioritară 2: Cercetare, Dezvoltare Tehnologică și Inovare pentru competitivitate
 • Axa Prioritară 3: TIC pentru sectoarele privat și public
 • Axa Prioritară 4: Creșterea eficienței energetice și a securității furnizării
 • Axa Prioritară 5: Asistență tehnică

Fiecare axă prioritară este împărțită în Domenii Majore de Intervenție, care cuprind operațiuni specifice de implementare a obiectivelor axei prioritare și implicit ale programului operațional.

Documente relevante

pdfDocumentul cadru de implementare al POSCCE conține descrierea detaliată a operațiunilor eligibile în cadrul fiecărei axe prioritare (AP) și domeniilor majore de intervenție (DMI), definește principiile pentru implementarea fiecărei AP și stabilește criteriile de eligibilitate și selecție ale proiectelor.
Detalierea condițiilor de eligibilitate a cheltuielilor, beneficiarilor și proiectelor, precum și alte condiții specifice fiecărei cereri de proiecte sunt reflectate în Ghidurile solicitanților și în cererile/apelurile de proiecte corespunzătoare acestora.
DCI cuprinde detalii privind forma de finanțare și sumele alocate pentru fiecare DMI, schemele de ajutor de stat aplicabile conform cadrului specific al POS CCE.

 

pdfProgramul Operațional Sectorial Creșterea Competitivității Economice (POSCCE) 2007 - 2013

     zipDECIZIA COMISIEI de modificare a a Deciziei C(2007) 3472 de adoptare a POSCCE

 

 

 

Implementare

GHIDURI AXA PRIORITARĂ 1 – Un sistem de producţie inovativ şi eco-eficient

DMI 1.1. Investiții productive și pregătirea pentru concurența pe piață a întreprinderilor, în special IMM-uri

 

DMI 1.2. Accesul IMM-urilor la finanțare (prin inițiativa JEREMIE)

 

DMI  1.3. Dezvoltarea unui antreprenoriat sustenabil

 

GHIDURI AXA PRIORITARĂ II – Cercetare, dezvoltare tehnologică şi inovare pentru competitivitate

DMI  2.1 CD în parteneriat între universități/ institute de cercetare-dezvoltare și întreprinderi, în vederea obținerii de rezultate aplicabile în economie

 • O 211. Proiecte de cercetare în parteneriat între universități/ instituții de cercetare-dezvoltare și întreprinderi  Ghid Parteneriat Cercetare
 • O 212. Proiecte C-D de înalt nivel științific la care vor participa specialiști din străinătate  Ghid C-D specialisti

 

DMI  2.2 Investiții pentru infrastructura de CDI

 • O 221. Dezvoltarea infrastructurii C-D existente și crearea de noi infrastructuri C-D (laboratoare, centre de cercetare) -  Ghidul Solicitantului

 • O 223. Dezvoltarea unor rețele de centre C-D, coordonate la nivel național și racordate la rețele europene și internaționale de profil (GRID, GEANT) -  Ghid Retele Centre

 • O 224. Întărirea capacității administrative -  Ghid Intarire capacitate

 

DMI  2.3 Accesul întreprinderilor la activități de CDI (în special IMM-urile)

 

GHIDURI AXA PRIORITARA III - Tehnologia Informaţiilor si Comunicaţiilor pentru sectorul privat si public

DMI  3.1. Susținerea utilizării tehnologiei informației

 • O 311. Sprijinirea accesului la broadband și la serviciile conexe - Ghid - Acces Broadband

 • O 312 - O313. Sprijin pentru realizarea retelelor broadband - Proiect Major
 • O 314. Susținerea conectării unităților școlare la internet prin conexiuni broadband - Ghid - Conectare Broadband Scoli 

DMI 3.2. Dezvoltarea și eficientizarea serviciilor publice electronice

 • O 321. Susținerea implementării de soluții de e-guvernare și asigurarea conexiunii la broadband, acolo unde este necesar. - Ghid Implementare e-guvernare 

 • O 322. Implementarea de sisteme TIC în scopul creșterii interoperabilității sistemelor informatice - Ghid - Sisteme TIC 

 • O 323. Susținerea implementarii de aplicații de E-Learning - Ghid - Aplicatii e-learning

 • O 324. Susținerea implementării de soluții de e-sănătate și asigurarea conexiunii la broadband, acolo unde este necesar - la nivel local - Ghid e-sanatate Local

 • O 324. Susținerea implementării de soluții de e-sănătate și asigurarea conexiunii la broadband, acolo unde este necesar - la nivel central - Ghid e-sanatate Central

 DMI 3.3. Dezvoltarea e-economiei

 

GHIDURI AXA PRIORITARA IV – „Creşterea eficienţei energetice şi a securităţii furnizării în contextul combaterii schimbărilor climatice”

DMI  4.1. Energie eficientă și durabilă (îmbunătățirea eficienței energetice și a sustenabilității sistemului energetic)

 • O 411. Sprijinirea investițiilor în instalații și echipamente pentru întreprinderi din industrie, care să conducă la economii de energie, în scopul îmbunătățirii eficienței energetice - Ghid Eficienta Energetica – varianta finală

 • O 412. Sprijinirea investițiilor în extinderea și modernizarea rețelelor de transport al energiei electrice, gazelor naturale și petrolului precum și ale rețelelor de distribuție a energiei electrice și gazelor naturale, în scopul reducerii pierderilor în rețea și realizării în condiții de siguranță și continuitate a serviciilor de transport și distribuție – partea de transport - Ghid – Transport energie – spre consultare 

 • O 412. Sprijinirea investițiilor în extinderea și modernizarea rețelelor de transport al energiei electrice, gazelor naturale și petrolului precum și ale rețelelor de distribuție a energiei electrice și gazelor naturale, în scopul reducerii pierderilor în rețea și realizării în condiții de siguranță și continuitate a serviciilor de transport și distribuție – partea de distribuție - Ghid Transport Energie

 • O 413. Investiții în instalații de desulfurare a gazelor de ardere, arzătoare cu NOx redus și filtre pentruInstalațiile Mari de Ardere din grupuri modernizate-retehnologizate - Ghid - Instalatii Mari de Ardere 

 DMI  4.2. Valorificarea resurselor regenerabile de energie pentru producerea energiei verzi

 • Sprijinirea investițiilor în modernizarea și realizarea de noi capacități de producere a energiei electrice și termice, prin valorificarea resurselor energetice regenerabile: a biomasei, a resurselor hidroenergetice (de mică putere), solare, eoliene, a biocombustibilului, a resurselor geotermale și a altor resurse regenerabile de energie - Ghid - RES

DMI  4.3. Diversificarea rețelelor de interconectare în scopul creșterii siguranței în aprovizionarea cu energie

 • Sprijinirea investițiilor pentruinterconectarea rețelelor naționale de transport al energiei electrice și gazelor naturale cu rețelele europene - Ghid Interconectari

ORDIN AXA PRIORITARĂ V – Asistenţă Tehnică

 • 5.1 Sprijin pentru managementul, implementarea, monitorizarea si controlul POS CCE;
 • 5.2 Sprijin pentru comunicare, evaluare si dezvoltare TI.

 

INSTRUCȚIUNI IMPLEMENTARE

pdfNota privind indeplinirea indicatorilor de rezultat in cadrul proiectelor de investitii Axa Prioritara 1, Beneficiari Intreprinderi Mari, finantate prin POS CCE 200-2013 pentru care anul 2020 reprezinta ultimul an de durabilitate

pdfINSTRUCŢIUNE 13966/14.03.2017 privind contractele de finanţare din cadrul Axei prioritare 3 POS CCE - operaţiunea 3.2.1

pdfINSTRUCȚIUNE 53161/24.06.2016 privind încheierea de acte adiţionale de prelungire a duratei contractelor de finanţare a căror implementare nu se finalizează până la 30.06.2016, în scopul îndeplinirii integrale a obiectivelor şi indicatorilor proiectelor şi în vederea asigurării funcţionalităţii acestora

pdfERATĂ referitor la Instrucțiunea AM POS CCE 53161/24.06.2016

pdfINSTRUCȚIUNE privind încheierea de acte adiționale de prelungire a duratei contractelor de finanțare care nu se finalizează în perioada de implementare, în scopul îndeplinirii integrale a obiectivelor și indicatorilor proiectelor și în vederea asigurării funcționalității acestora

pdfINSTRUCŢIUNE privind modificarea şi completarea Instrucţiunii AMPOSCCE nr. 21494/11.09.2015 privind termenele limită de depunre a cererilor de rambursare şi a cererilor de plată în vederea închiderii Programului Operaţional Sectorial “Creşterea Competitivităţii Economice” 2007-2013

pdfINSTRUCȚIUNEA nr. 21494/11.09.2015 privind termenele limita de depunere a cererilor de rambursare si a cererilor de plata in vederea inchiderii Programului Operational Sectorial Cresterea Competitivitatii Economice 2007-2013

pdfINSTRUCŢIUNEA nr. 23412 din 9 februarie 2015 privind Ghidul solicitantului pentru Operaţiunea „Sprijinirea investiţiilor pentru interconectarea reţelelor naţionale de transport al energiei electrice şi gazelor naturale cu reţelele europene”.
pdfINSTRUCŢIUNEA nr. 652 din 15 ianuarie 2015 privind modificarea Ordinului nr. 1120/2013 pentru achiziţiile beneficiarilor privaţi şi privind aprobarea instrucţiunii de aplicare a acestuia.

pdfINSTRUCŢIUNEA nr. 20999 din 5 decembrie 2014 privind accelerarea îndeplinirii şi îmbunătăţirii indicatorilor de rezultat pentru contractele finanţate în cadrul Axei prioritare 1 – POS CCE. 
pdfINSTRUCŢIUNEA nr. 19954 din 20 noiembrie 2014 privind îndeplinirea indicatorilor (realizare/rezultat) pentru contractele de finanţare din cadrul Axei prioritare 1, POS CCE - beneficiari privaţi. 
pdfINSTRUCŢIUNEA nr. 5628 din 29 mai 2014 privind schimbarea adresei/locaţiei de implementare a proiectelor din cadrul Axei prioritare III - POS CCE, operaţiunea 3.1.1 
pdfINSTRUCŢIUNEA nr. 5114 din 22 mai 2014 privind transmiterea de către beneficiari a dosarului cererilor de rambursare 
pdfINSTRUCŢIUNEA nr. 3519 din 29 aprilie 2014 privind documentele care atestă capacitatea financiară de implementare a proiectului solicitate în vederea încheierii contractului de finanţare - operaţiunea „Sprijin financiar pentru integrarea întreprinderilor în lanţurile de furnizori sau clustere” - apel 2013 POS CCE
pdfINSTRUCŢIUNEA nr. 2940 din 22 aprilie 2014 privind documentele solicitate la contractare aferente operaţiunii „Sprijin pentru consultanţă acordat întreprinderilor mici şi mijlocii - apel 2012” din cadrul POS CCE  
pdfINSTRUCŢIUNEA nr. 1843 din 10 aprilie 2014 privind asigurarea eligibilităţii cheltuielilor ce vor fi realizate de către beneficiarii operaţiunii 1.1.3 „Sprijin pentru accesul IMM pe noi pieţe şi internaţionalizare”, apel 2011
pdfINSTRUCŢIUNEA nr. 204643 din 28 februarie 2014 pentru aplicarea prevederilor Ordinului ministrului fondurilor europene nr. 1120/ 15.10.2013 privind aprobarea Procedurii simplificate aplicate de beneficiarii privaţi în cadrul proiectelor finanţate din instrumente structurale, obiectivul „Convergenţă”, precum şi în cadrul proiectelor finanţate prin mecanismele financiare SEE şi Norvegian pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări

 

mai multe..

Rezultate

 • RAI

 • Materiale informative

 • Alte documente

Contacte AM POSCCE

Sesizare nereguli Solicitare helpdesk


 Date de contact: (POSCCE)

Autoritatea de Management pentru POS Creşterea Competitivităţii Economice

Ministerul Fondurilor Europene, http://www.fonduri-ue.ro/poscce/
Tower Center, Bd. Ion Mihalache, nr. 15-17, sect. 1, Bucureşti
Secretariat: Lidia Păun, Tel: 0372 614 401
Relaţii publice: Valentin Barbu, Tel: 0372 838 531
Fax: 0372 838 502

Organisme intermediare POSCCE

POS CCE - Axa Prioritară 1
ADR Nord-Vest
Calea Dorobanţilor nr.3, Cluj Napoca, Cluj, cod poştal: 400117
Tel: 0264-431550
Fax: 0264-439222
e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

ADR Sud-Vest Oltenia
Aleea Teatrului nr.1, Craiova, cod poştal: 200402
Tel: 0251.411869, 0251.412780
Fax: 0351.463.966 0351.463967
e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

ADR Sud-Est
Str. Anghel Saligny nr.24, Brăila, cod poştal: 810118
Tel: 0239/611 086; 0339/401 018; 0339/401 019; 0339/401 020
Fax: 0239/611 066; 0339/401 017
e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

ADR Nord-Est
Str. Lt. Draghescu, nr. 9, Piatra Neamţ, cod poştal: 610125
Tel: 0233 218071; 0233 224168; 0233 210159
Fax: 0233 218072
e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

ADR Centru
Str. Decebal nr. 12, Alba Iulia, cod poştal: 510093
Tel: 0258 818616
Fax: 0258 818613
e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

ADR Vest
Str. Proclamaţia de la Timişoara, nr.5, Timişoara cod poştal: 300054
Tel/Fax: 0256 491981
Tel/Fax: 0256 491923
e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

ADR Sud Muntenia
Str. Sloboziei, nr. 9, Călărași, jud. Călărași, cod poştal: 910001
Tel: 0342 100 160
Fax: 0242 313 167
e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

POS CCE - Axa Prioritară 2
Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice - Organismul Intermediar pentru Cercetare
Str. Mendeleev, nr. 21-25, cod 010362, sector 1, Bucureşti,
Tel: 021 316 00 86, Fax: 021 316 00 86, e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea..

POS CCE - Axa Prioritară 3
Ministerul pentru Societatea Informaţională - Organismul Intermediar pentru Promovarea Societăţii Informaţionale
Bulevardul Libertăţii, Nr. 14, cod 050706, Sector 5, Bucureşti.
Contact: Lucica Ababei, Tel: 021.311.41.55, 021.311.41.12 – int. 1015,
Fax: 021.311.41.40, 021.311.41.41
e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

POS CCE - Axa Prioritară 4
Ministerul Energiei, Întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Mediului de Afaceri - Organismul Intermediar pentru Energie
Str. Ernest Juvara nr. 3-7, cod 060104, sector 6, Bucureşti,
Tel: 031 413 27 20, Fax: 031 413 27 19
e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.